Hodowla lasu

Hodowla lasu jako dziedzina wiedzy dąży do zachowania ciągłości produkcji drewna przy jednoczesnym zachowaniu i wzbogacaniu istniejących i kształtowaniu nowych zasobów leśnych. Prace z zakresu hodowli lasu są wynikiem układu typów siedliskowych, składu drzewostanów, oraz ich wieku. Obowiązkiem Nadleśnictwa jest również realizacja programu zwiększania zasobów leśnych kraju. W ostatnim dziesięcioleciu zalesiono kilkaset hektarów gruntów porolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Białogard prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska.

Ochrona przyrody

Nadleśnictwo Białogard posiada ,,Program Ochrony Przyrody” sporządzany przez BULiGL O/Szczecinek, który określa obecne jak i planowane formy ochrony przyrody.