Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla lasu jako dziedzina wiedzy dąży do zachowania ciągłości produkcji drewna przy jednoczesnym zachowaniu i wzbogacaniu istniejących i kształtowaniu nowych zasobów leśnych. Prace z zakresu hodowli lasu są wynikiem układu typów siedliskowych, składu drzewostanów, oraz ich wieku. Obowiązkiem Nadleśnictwa jest również realizacja programu zwiększania zasobów leśnych kraju. W ostatnim dziesięcioleciu zalesiono kilkaset hektarów gruntów porolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa.

      Corocznie prace odnowieniowe i zalesieniowe są prowadzone na powierzchni około 200 ha. Są one wykonywane na powierzchniach na których wcześniej wykonano cięcia rębniami zupełnymi i złożonymi oraz grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin. W odnowieniach i zalesieniach zwraca się uwagę, by składy gatunkowe były nie tylko zgodne z warunkami siedliskowymi, ale   i wzbogacane w miarę istniejącego zróżnicowania siedliskowego (niewyłączone mikrosiedliska).

     Prace pielęgnacyjne są wykonywane we wszystkich fazach rozwojowych lasu poczynając od momentu założenia uprawy a kończąc na fazie dojrzałego drzewostanu. Regularnie prowadzone są prace związane z niszczeniem chwastów oraz prowadzeniem zabiegów czyszczeń wczesnych i późnych. W drzewostanach powyżej 20 roku życia prowadzone są cięcia o charakterze selekcyjnym. Szczególnym zainteresowaniem otacza się fragmenty odnowień naturalnych, dzięki którym dąży się do zachowania pełnego bogactwa genetycznego drzewostanów oraz popiera się różnorodność biologiczną w ekosystemach leśnych. Chcąc wykorzystać potencjalne możliwości odnawianych gruntów zakłada się w miarę możliwości uprawy mieszane, w skład których oprócz sosny wchodzą liściaste gatunki lasotwórcze, takie jak: dąb, buk, olcha, brzoza oraz wiele gatunków biocenotycznych (domieszkowych).

      Materiału niezbędnego do odnowień i zalesień dostarcza gospodarstwo szkółkarskie Białogórzyno o powierzchni całkowitej 8,15 ha, a powierzchni produkcyjnej 6,97 ha. Podzielona jest ono na 12 kwater, których wielkość gwarantuje zastosowanie odpowiedniego płodozmianu, ugorowania oraz wyhodowanie odpowiedniej ilości sadzonek zarówno na potrzeby własne, jak i dla innych nadleśnictw. W gospodarstwie szkółkarskim na powierzchni otwartej produkowane są wysokiej jakości sadzonki podstawowych gatunków lasotwórczych (So, Św, Md, Dbs., Dbb., Bk, Ol, Brz) oraz niewielka ilość gatunków domieszkowych i biocenotycznych. Zadanie to jest możliwe dzięki temu, że istnieje zaplecze techniczne w postaci niezbędnych maszyn i urządzeń i nowo wybudowanej deszczowni stałej.

W celu zapewnienia nasion do produkcji sadzonek na szkółce, w Nadleśnictwie istnieje podstawowa baza nasienna, którą tworzą: gospodarcze drzewostany nasienne sosny, olszy, brzozy, dęba szypułkowego i bezszypułkowego oraz buka (łącznie 306,26 ha), drzewa mateczne: sosny (4 szt.), olszy czarnej (5 szt.) i czereśni ptasiej (1 szt.) oraz źródła nasion lipy i jawora.        

        Na terenie Nadleśnictwa znajduje się wyłuszczarnia nasion wybudowana w 1912 roku, będąca częścią Regionalnego Banku Genów. Jest to wyłuszczarnia typu bębnowego, dwustopniowa z podsuszarnią i zespołem bębnów. Po wojnie wyłuszczarnia została uruchomiona w 1946 roku. Przystosowana jest do wyłuszczania nasion z szyszek drzew iglastych: sosna, świerk, modrzew i daglezja dla potrzeb RDLP Szczecinek. Maksymalna moc przerobowa w ciągu roku to około 300-400 ton wyłuszczonych szyszek. Energię cieplną uzyskuje się z piecy ogrzewanych drewnem i wyłuszczonymi szyszkami.

Temperatura w podsuszarniach nie przekracza 45°C przy zachowaniu wilgotności względnej nie przekraczaj¹cej 40g pary wodnej w 1m³ powietrza (psychrometr). Temperatura w bębnach do 55°C przy zachowaniu tej samej wilgotności względnej.

W latach 2006-2008 przeprowadzono gruntowną modernizację procesu łuszczenia oraz remont budynku wyłuszczarni. Wybudowano nową halę przyjęć, podsuszarnie i magazyn szyszek, zainstalowano nową kotłownię. W zupełnie nowy sposób rozwiązano system wentylacji, który działa teraz na zasadzie wymuszonego obiegu powietrza przy wykorzystaniu dmuchaw i radiatorów.

      Ważnym obiektem istniejącym na terenie Nadleśnictwa jest Regionalny Bank Genów - Stacja Nasiennictwa Leśnego oddana do użytku w czerwcu 1991 roku. Rozpoczęła ona swą działalność od przechowywania gatunków iglastych a od roku 1992 również liściastych. Przy SNL w 1992 r. została utworzona także Stacja Oceny Nasion do obsługi dwóch RDLP – Szczecin i Szczecinek. W chłodniach SNL jednorazowo można przechować ok. 26 ton nasion buka, 6 ton gatunków iglastych i 10 ton dębu. W SON ocenia się od 1000 do 1300 próbek nasion rocznie (w zależności od urodzaju nasion).