Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na realizację ochrony przyrody są obszary Natura 2000 (SOO), które w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zajmują 5 488,10 ha.

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, a także ochrona różnorodności biologicznej.

Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy tzw.: Dyrektywa ptasia i Dyrektywa siedliskowa:

  • Dyrektywa ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) - określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem;
  • Dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) - ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo. W myśl wyżej wymienionych aktów prawa każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w załącznikach dyrektyw: siedliskowej i ptasiej warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich dobrego stanu m.in. poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te siedliska i gatunki występują.

Na terenie Nadleśnictwa Białogard występują 2 specjalne obszary ochrony siedlisk:

  • "Dorzecze Parsęty" (PLH 320003)
  • "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" (PLH 320022)

"Dorzecze Parsęty" – obszar w zasięgu terytorialnych Nadleśnictwa Białogard występuje w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, gminie Białogard i gminie Tychowo oraz powiecie świdwińskim, gminie Rąbino i gminie Połczyn-Zdrój i zajmuje 5525,47 ha. Obszar swym zasięgiem obejmuje między innymi: Przełomowy odcinek rzeki Parsęty koło Osówka oraz leśny kompleks z jeziorami i torfowiskami k. Byszyna Dolinę Parsęty, od Byszyna do Karlina, z ujściowymi odcinkami rzek – Mogielnica, Topiel, Pokrzywnica i Radew.

"Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" – obszar w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Białogard występuje w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, gminie Biesiekierz oraz w powiecie białogardzkim, gminie Białogard, Karlino i Tychowo i zajmuje na gruntach Nadleśnictwa Białogard powierzchnię 3230,05 ha.

Obszar swym zasięgiem na terenie Nadleśnictwa Białogard obejmuje między innymi:

  • Dolinę Chotli: strome wąwozy i jary ze zbiorowiskami grądów i buczyn, ogromne nisze źródliskowe ze zbiorowiskami wapniolubnych mchów i wątrobowców, rozległe łęgi olszowo-jesionowe, podgórskie łęgi źródliskowe na zboczach doliny, zarośla wierzbowe, łąki trzęślicowe, świeże łąki użytkowanie ekstensywnie, ziołorośla, eutroficzne zbiorniki wodne oraz wiele biototypów dla cennej fauny.
  • Dolinę Radwi od Białogórzyna do Karlina: liczne zakola i starorzecza, zalewane muliste brzegi z roślinnością nitrofilną, ekstensywnie użytkowane łąki świeże, rozległe lasy łęgowe, w tym łęgi olszowo-jesionowe i łęgi wierzbowe w obrębie starorzeczy oraz zarośla wierzbowe i wiklinowe przy rzece, w miejscach zasilanych wodami źródliskowymi występują podgórskie łęgi jesionowo-olszowe, ziołorośla nadrzeczne, na stromych krawędziach doliny grądy i buczyny, w tym ich żyzne postacie, w kompleksach leśnych jeziorka dystroficzne, pła mszarne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska mszarne i mszary z wrzoścem bagiennym, liczne biotopy dla cennej fauny, w tym ważne obszary tarliskowe dla ryb łososiowatych.