Asset Publisher Asset Publisher

Zasady sprzedaży grodzeń

Zasady sprzedaży grodzeń zgodnie z Zarządzeniem 46 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białogard z dnia 26 października 2020 r.:

[...]§ 6
Dopuszcza się możliwość likwidacji grodzenia poprzez jego sprzedaż.
Sprzedaż grodzenia odbywa się według zasad:
- grodzenie sprzedawane jest w całości;
- pomiaru grodzenia oraz wyceny dokonuje komisja ( leśniczy oraz pracownik ds. ochrony lasu) w obecności nabywcy przed sprzedażą sporządzając Protokół pomiaru i wyceny grodzenia – załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- szacunkowa wartość 1 mb grodzenia zostaje określona każdego roku poprzez sporządzenie kalkulacji przez pracownika ds. ochrony lasu;
- nabywca przed rozgrodzeniem zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za grodzenie na konto Nadleśnictwa zgodnie z  wyceną;
- leśniczy jest zobowiązany do nadzorowania prac przy rozbiórce grodzenia, sporządzenia protokołu likwidacji grodzenia w wyniku sprzedaży (załącznik nr 5)  oraz protokołu odbioru robót do działu gospodarki leśnej;
Sprzedaż grodzeń skierowana jest głównie do osób fizycznych i rolników, którzy zakupując grodzenie pozyskują materiały do zabezpieczenia własnych upraw rolnych przed zwierzyną.
Nie zezwala się na zakup grodzenia przez leśniczego, podleśniczego, robotnika leśnego i ich członków rodzin oraz właścicieli i pracowników ZUL w leśnictwie będącym jego miejscem pracy lub świadczenia usług;[...]

Cena netto: 0,80 PLN za 1 m grodzenia