Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona Lasu

Ochrona lasu, jako jedna z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej Nadleśnictwa ma głownie na celu zabezpieczanie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne (np. silne wiatry, przymrozki, mrozy, śnieg, susze i powodzie), biotyczne (np. szkodniki owadzie, grzyby pasożytnicze, zwierzynę), ale również antropogeniczne (np. pożary, szkody przemysłowe).

Stosowana na co dzień zasada profilaktycznego działania ma na celu zapobieganie powstawania procesów chorobowych drzewostanów oraz ciągłego zwiększania możliwości obronnych drzew i drzewostanów na czynniki chorobotwórcze.

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego oraz zdrowotnego drzewostanu na poziomie nie zagrażającym trwałości lasu, wdrażane są sprawdzone metody ochrony lasu, zgodne z Instrukcją Ochrony Lasu.

Nadleśnictwo Białogard przynależy do I Krainy Bałtyckiej, gdzie klimat jest umiarkowany, na przejściu między klimatem morskim a bardziej surowszym klimatem kontynentalnym. Wpływ klimatu morskiego uwidacznia się dość łagodnymi zimami oraz chłodnymi latami. Wiatry na przedwiośniu i w okresie późnojesiennym są wyjątkowo silne i często przyjmują charakter huraganowy. Z tego tez powodu w Nadleśnictwie prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego lasu, a pojawiający się posusz oraz wywroty i złomy są na bieżąco usuwane.

Ze względu na dominującą w składzie sosnę Nadleśnictwo Białogard narażone jest na zagrożenia ze strony szkodników owadzich pierwotnych i wtórnych oraz grzybów patogenicznych. W celu ograniczania aktywności szkodników pierwotnych prowadzone są działania polegające na wprowadzaniu gatunków biocenotycznych, terminowym wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych oraz zakładaniu budek lęgowych. Działania służące na ograniczaniu szkodników wtórnych polegają na wyszukiwaniu i usuwaniu drzew trocinkowych, utrzymywaniu bieżącej rotacji drewna oraz rozrzedzaniu populacji szkodnika poprzez stosowanie pułapek feromonowych.

Pułapki feromonowe na owady:

Szkody powodowane przez zwierzynę stanowią problem w utrzymaniu dobrej jakości upraw i młodników w nadleśnictwie. Główni ich sprawcy to jeleń, sarna i daniel. W celu zapobiegania szkodom powodowanym przez zwierzynę Nadleśnictwo podejmuje konsekwentne działania polegające na grodzeniu upraw, chemicznym zabezpieczaniu upraw i młodników oraz wykładaniu drzew zgryzowych. Z obserwacji wynika, że najbardziej skuteczną metodą są grodzenia. Dobre efekty daje też wykładanie drzew zgryzowych, które rozpraszają ryzyko występowania znaczących szkód.

Przykład grodzenia:

Drzewa zgryzowe:

Średnio rocznie Nadleśnictwo wydaje niemal 550 000,00 zł na ochronę lasu przed zwierzyną.

Duży areał gruntów porolnych zajmujących 7475,78 ha, tj. 33% powierzchni gruntów leśnych wymaga systematycznej walki z występowaniem grzybów patogenicznych, takich jak huba korzeniowa. W celu ochrony tych drzewostanów w Nadleśnictwie stosuje się profilaktyczne szczepienie pniaków biopreparatem.

W ochronie lasu nie należy zapominać o problemie jakim są pozostawiane w lesie śmieci. To nie tylko nieestetyczny wygląd i zagrożenie pożarowe, ale także śmiertelne niebezpieczeństwo dla zwierząt. Co roku z terenu nadleśnictwa usuwamy niemal 400 m3 śmieci, a koszty jakie nadleśnictwo ponosi na sprzątanie i utylizacje tych odpadów to ponad 150 000,00 zł / rok.

Kontrola stanu środowiska leśnego i wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie pozwala leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Z tych właśnie przyczyn każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności.

Ochrona przeciwpożarowa

Na system ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Białogard składa się:

 • Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD),który znajduje się w biurze nadleśnictwa.

  Punkt wyposażony jest w: telefon przewodowy i komórkowy, radiotelefon bazowy pasma leśnego, mapę topograficzna terenu nadleśnictwa oraz terenów przyległych, sposób postepowania na wypadek pożaru, instrukcje pracy dyspozytora i dziennik pracy, komputer z  oprogramowaniem do prognozowania zagrożenia pożarowego.

  Nadleśniczy na czas trwania akcji bezpośredniej powołuje Pełnomocników Nadleśniczego i ustala system gotowości do podejmowania działań i zabezpieczenie techniczne. Zadaniem pełnomocnika jest bieżące śledzenie zagrożenia pożarowego lasu, aktualnych warunków meteorologicznych oraz innych czynników rzutujących na możliwość powstania pożaru w lesie oraz organizacja akcji ratowniczo-gaśniczych.

 • Obserwacja terenów leśnych

  W nadleśnictwie prowadzona jest obserwacja z 2 dostrzegalni przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenie leśnictw Nosowo i Podborsko. Wieże Nadleśnictwa wraz z wieżami sąsiednich nadleśnictw: Manowo, Tychowo i Świdwin w sposób dobry zabezpieczają obserwacje lasów nadleśnictwa.

Wieża Podborsko
Wieża Podborsko
Wieża Nosowo
Wieża Nosowo
 • Prognozowanie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych

  Określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykonywane jest przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w strefach prognostycznych z wykorzystaniem własnej zautomatyzowanej sieci meteorologicznych punktów pomiarowych. Na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Nadleśnictwa Białogard działa stacja monitorowania i prognozowania zagrożenia pożarowego lasu.

  Stopień zagrożenia lasu określa się codziennie o godz. 9.00 i 13.00 w okresie od 15 marca do 15 października na podstawie pomiarów wilgotności ściółki i powietrza.

 • Budowa nowych i utrzymanie istniejących punktów czerpania wody.

  Nadleśnictwo Białogard utrzymuje 12 punktów czerpania wody, z czego 10 jest naturalnych (rzeki, jeziora ) oraz 2 sztuczne zbiorniki.

 • Budowa, remont oraz konserwacja dojazdów pożarowych.

  Drogi będące dojazdami pożarowymi pełnią różne funkcje w kompleksach leśnych. Poza komunikacją między punktami czerpania wody oraz potencjalnymi miejscami pożaru wykorzystuje się je do zadań z zakresu użytkowania, ochrony czy hodowli lasu. Dla celów przeciwpożarowych Nadleśnictwo utrzymuje 38 dojazdów pożarowych o łącznej długości ok.133 km.

 • Organizacja baz sprzętu gaśniczego

  Nadleśnictwo posiada 3 bazy sprzętu z odpowiednim wyposażeniem oraz 1 lekki samochód patrolowo- gaśniczy z modułem gaśniczym.

 • Zakładanie nowych i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych

  Nadleśnictwo jest zobowiązane do zakładania i utrzymywania następujących typów pasów przeciwpożarowych:
  A - wzdłuż dróg publicznych, nadleśnictwo utrzymuje 20,9 km pasów typu A.
  B - wokół miejsc postoju i miejsc intensywnie użytkowanych przez turystów, nadleśnictwo utrzymuje ok 1,0 km tego typu pasów.

 • Do udziału w akcji gaśniczej Nadleśnictwo Białogard może także zadysponować:

  • samoloty patrolowo – gaśnicze typu Dromader M18B z Leśnej Bazy Lotniczej w Zegrzu Pomorskim

  • oraz 2 śmigłowce, które stacjonują w Polanowie i Kołaczu.

Średnio koszty ponoszone na ochronę przeciwporzarową wynoszą około 270 000,00 zł/rok.