Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

Ostoje Różnorodności Biologicznej

Celem wyznaczenia Ostoi Ochrony Różnorodności Biologicznej jest zwiększenie bioróżnorodności o organizmy związane ekologicznie z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych oraz zwiększenie tzw. oporu środowiska, poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem.

Ostoje zostały całkowicie wyłączone z użytkowania gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. z przyczyn bezpieczeństwa publicznego, ppoż., przejezdności dróg itp.) istnieje możliwość prowadzenia w nich cięć, nie mogą one jednak w żaden sposób naruszać charakteru ostoi.

W Nadleśnictwie Białogard ostoje różnorodności biologicznej zostały wyznaczone na powierzchni 861,30 ha wg niżej załączonej specyfikacji.


Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane  w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska

1.    Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2.    Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Białogard – plik w załączniku.

3.    W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach od 26.03.2014r. do 14.04.2014r. Nadleśnictwo Białogard przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl


Certyfikaty

Nadleśnictwo Białogard informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej:

1) FSC® o numerze SGSCH-FM/COC-000008

2) PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/12/1

Dokumenty te gwarantują, iż lasy Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.