Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób

     Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.
Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach:
Dyrektor Generalny LP powoływany jest przez Ministra Środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – jednostka centralna. Organem doradczym dyrektora jest Kolegium Lasów Państwowych.
Regionalne Dyrekcje LP (17). Do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.
Nadleśnictwa (431). Prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Funkcję pomocniczą w stosunku do tych jednostek pełnią zakłady, działające na terenie całego kraju lub w regionach. Do ogólnokrajowych należą:

Samofinansowanie w Lasach Państwowych jest możliwe dzięki istnieniu tzw. funduszu leśnego. Nadleśnictwa o dobrej kondycji finansowej przekazują tam nadwyżki, które są potem wykorzystywane przez inne jednostki. Z funduszu finansowane są także inne przedsięwzięcia, w tym ogólnokrajowe – np. edukacja, badania naukowe, tworzenie infrastruktury, sporządzanie planów urządzenia lasu. Dzięki takiemu modelowi Lasy Państwowe nie obciążają budżetu państwa – środki pochodzące ze sprzedaży drewna są przeznaczane na inne zadania, jakie ma do spełnienia organizacja.

Leśnictwa

Powierzchnia
[Ha]

Powierzchnia Nadleśnictwa Białogard na 21.06.2017 r. wg leśnictw
Nosowo 1619,04
Białogórzyno 1673,39
Redlino 1548,48
Słonino 1559,80
Dargikowo 1584,37
Modrolas 1855,55
Dobrowo 1780,47
Podborsko 1966,33
Przegonia 1836,52
Stanomino 1384,89
Czarnowęsy 1422,23
Gąsków 1481,11
Zbytki 1472,71
Świerznica 1523,32
RAZEM 22708,20