Obszary chronionego krajobrazu

Z godnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną dla niektórych gatunków zwierząt wyznacza się strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Na terenie Nadleśnictwa Białogard aktualnie jest wyznaczonych pięć stref ochrony miejsc lęgowych ptaków.

Obszary Natura 2000

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na realizację ochrony przyrody są obszary Natura 2000 (SOO), które w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zajmują 5 488,10 ha.