Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

Ostoje Różnorodności Biologicznej

Celem wyznaczenia Ostoi Ochrony Różnorodności Biologicznej jest zwiększenie bioróżnorodności o organizmy związane ekologicznie z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych oraz zwiększenie tzw. oporu środowiska, poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem.

Ostoje zostały całkowicie wyłączone z użytkowania gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. z przyczyn bezpieczeństwa publicznego, ppoż., przejezdności dróg itp.) istnieje możliwość prowadzenia w nich cięć, nie mogą one jednak w żaden sposób naruszać charakteru ostoi.

W Nadleśnictwie Białogard ostoje różnorodności biologicznej zostały wyznaczone na powierzchni 861,30 ha wg niżej załączonej specyfikacji.